Taskforce en platform

Het Landelijk Platform Woonoverlast bestaat uit een landelijk netwerk van professionals, de Taskforce Woonoverlast, het Team Woonoverlast, Partners (gemeenten), sponsoren en de stichting Beheer.

Netwerk professionals

In het landelijk netwerk van professionals zijn praktijkwerkers actief vanuit verschillende organisaties, zoals gemeenten, woningcorporaties, politie, GGD, buurtbemiddelaars, bewonersorganisaties, Vereniging van Eigenaren en alle andere betrokkenen in het bestrijden van woonoverlast. Het netwerk stuurt op en werkt aan het verminderen van woonoverlast.

Taskforce

De Taskforce Woonoverlast stimuleert de doelen van het platform, ondersteunt het netwerk daar waar nodig met het organiseren van (bestuurlijke) besluitvorming en vervult het ambassadeurschap van het onderwerp woonoverlast. Daarnaast ziet de taskforce toe op het bereiken van de geformuleerde resultaten.
De leden van de Taskforce Woonoverlast zijn:

 • Burgemeester Amersfoort, L. Bolsius (Voorzitter)
 • Directeur GGZ Nederland, vacant
 • Directeur Woningcorporatie Rochdale, bestuurslid Aedes, H. van Buren
 • Politie, E. Brekelmans
 • Gemeente Amsterdam, T. Engelfriet
 • Raadslid Deventer, M. Swart
 • Directeur RADAR &  Art.1, vz. kerngroep Gay Straight Alliance Natuurlijk Samen, Cyriel Triesscheijn
 • Platform Woonoverlast, Jur Verbeek en Riet van Loon

De rijksoverheid (BZK/Veiligheid/Wonen) ondersteunt het platform met kennis en het leggen van de noodzakelijke verbindingen. Daarnaast heeft zij een startbijdrage geleverd.

Team Woonoverlast

Het  Team Woonoverlast is schakel tussen de Taskforce woonoverlast en het Landelijk Platform Woonoverlast. Het team vertaalt signalen vanuit het Platform naar concrete vragen en oplossingen. Zij treedt op als secretariaat voor de Taskforce en bereidt de landelijke en regionale bijeenkomsten voor. Tevens geeft het team voorlichting aan gemeenten over de aanpak woonoverlast en stimuleert zij gemeenten om te komen tot ontwikkeling van gemeentelijke actieprogramma’s woonoverlast. Hierbij maakt het team gebruik van de vraag van slachtoffers om tot een oplossing te komen voor overlastsituaties op gemeenteniveau. Ook vragen van de media over woonoverlast worden door het team beantwoord.

Voorts ontwikkelen de leden van het team  instrumenten met leden van het platform, kennispartners of andere daarbij benodigde partijen, zoals het Voorbeeld Actieplan Woonoverlast. Daarnaast leggen ze verantwoording af over de resultaten van het programma.

Het Team Woonoverlast bestaat uit Riet van Loon (initiator en projectleider platform) en Jur Verbeek (mede initiator en adviseur).

Partners in de aanpak van Woonoverlast

Een aantal gemeenten wil onderstrepen dat zij zich inzet voor een effectieve aanpak Woonoverlast door scherpe doelen te stellen, de regie te nemen en goed samen te werken met andere organisaties. Zij maakt hierbij gebruik van de kennis en ervaring die beschikbaar is in het Landelijk Platform Woonoverlast. De volgende gemeenten zijn partner in de aanpak van woonoverlast:

 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Deventer
 • Harderwijk
 • Nissewaard
 • Oss

Partners krijgen een aantal diensten van het platform. Voor de instandhouding van het platform doen zij een financiële bijdrage van €1.000,= per jaar aan de Stichting Beheer Landelijk Platform Woonoverlast.

Onderschrijft uw gemeente deze doelen ook en wil zij ook partner worden? Neem contact op via rietvanloon@platformwoonoverlast.nl.

Kennispartners

De kennispartners van het Landelijk Platform Woonoverlast zijn het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), Politie Kennisnet en Aedes (Branchevereniging van woningcorporaties). Deze organisaties dragen bij aan de kennisontwikkeling over woonoverlast.

Stichting

De Stichting Beheer Landelijk Platform Woonoverlast verwerft en beheert de gelden die nodig zijn om de doelstellingen van het Landelijk Platform Woonoverlast te kunnen realiseren.

Het bestuur wordt gevormd door Dhr. R. Boekhoven, Dhr. Jur Verbeek, Mevr. A. van der Aa, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Met het vormen van de stichting is de continuïteit van het platform gewaarborgd. Ook is hiermee de integriteit en transparantie geborgd.

Het rekeningnummer van de stichting is NL30ABNA0461121336. Het KvKnummer is 55577636. Download het Jaarverslag 2012, Jaarverslag 2013, Jaarverslag 2014 , Jaarverslag 2015 of Jaarverslag 2016.

Sponsoren

Sponsoren leveren een bijdrage aan een project, een evenement of een eenmalige activiteit. Wij bedanken in ieder geval de volgende sponsoren voor hun bijdrage aan de doelstellingen van het Landelijk Platform Woonoverlast:

 

logo`s

 

De gemeenten Eindhoven en Rotterdam hebben in de vorm van het leveren van een locatie en catering voor een bijeenkomst een bijdrage geleverd aan het platform. GGZ- Nederland, GroenWest, BZK en VenJ hebben bijdragen geleverd met kennisbijdragen aan bijeenkomsten en/of financiering van eenmalige projecten.

Draagt uw organisatie het Landelijk Platform Woonoverlast ook een warm hart toe en wilt u dit zichtbaar maken met sponsoring? Neem dan contact op met Riet van Loon.