Over ons

De praktijk van de aanpak van woonoverlast

Het Landelijk Platform Woonoverlast is in 2011 opgericht om praktijkervaringen in de aanpak van woonoverlast te delen met gemeenten en partners die zich inzetten op woonoverlast. Door praktische handreikingen, een voorbeeldaanpak en het delen van ervaringen worden gemeenten ondersteund in het (structureel) oplossen van overlast in de woonomgeving.

Doel

Het doel van het Landelijk Platform Woonoverlast  is om te komen tot een aanzienlijke afname van lokale woonoverlast door de invoering van een structurele ketenaanpak onder regie van de gemeente. In deze aanpak werken gemeente, politie en woningcorporatie oplossingsgericht samen. Zorginstellingen en buurtbemiddeling zijn belangrijke partners. De Taskforce heeft een Visie met doelen voor 2016-2020 opgesteld.

Wat we doen

Het Landelijk Platform Woonoverlast werkt aan kwaliteitsverbetering van de aanpak woonoverlast. Dat doen we door:

 • Transparantie
  Inzichtelijk maken van de problematiek in de praktijk van woonoverlast voor bestuurders
 • Interactieve kennisdeling
  Praktische kennis en ervaringen over de aanpak van woonoverlast delen.
 • Instrumenten
  Stimuleren van het toepassen van beschikbare instrumenten.
 • Dynamische standaarden
  Het blijvend met elkaar ontwikkelen en toepassen van praktische handreikingen/standaarden voor professionals
 • Oplossen knelpunten
  Het leggen van verbindingen met relevante partijen, daar waar knelpunten in de uitvoering opduiken.

Hiervoor organiseert maatwerk workshops, praktijkbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven, groepsforum op LinkedIn Landelijk Platform Woonoverlast (500 deelnemers), lokale expertsessies en trainingen.

Voor wie

Inmiddels telt het platform meer dan 1500 leden. Naast professionals uit zo’n 90 gemeenten, zijn medewerkers aangesloten van woningcorporaties, GGD, Buurtbemiddeling, politie, Maatschappelijk werk, GGZ-instellingen, Sociale Zaken- en werkgelegenheid, Antidiscriminatiebureau’s en Verenigingen van eigenaren.

De leden van het Landelijk Platform Woonoverlast krijgen de digitale nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en kunnen kennis en ervaring delen op deze bijeenkomsten en op het forum.

Als professional in de aanpak van woonoverlast kun je deelnemen aan het Landelijk Platform Woonoverlast. Aanmelden kan met het formulier hier rechts, onder het kopje Contact of door een mail te sturen naar info@platformwoonoverlast.nl.

Wat we willen

Het Landelijk Platform Woonoverlast vinden we geslaagd als in 2020 de volgende resultaten zijn bereikt (zie ook Visie 2016-2020):

1. Van 75% van de gemeenten in Nederland zijn professionals aangesloten bij het platform voor het delen van kennis en het signaleren van knelpunten en benodigde innovaties

Van de huidige 400 gemeenten zijn uit 90 gemeenten professionals lid van het platform woonoverlast (= 22% in 2015). Met conferenties, nieuwsbrieven, LinkedIn forum, de website en anderszins worden de leden op de hoogte gehouden van de aanpak woonoverlast, nieuwe inzichten en innovaties.  Zij worden gestimuleerd om hun collega’s bij andere gemeenten ook uit te nodigen; op deze wijze wordt het netwerk van professionals steeds verder vergroot.

2. Bij 50% van alle gemeenten in Nederland staat woonoverlast op de agenda van de bestuurders en neemt de gemeente de regie.

Om dit te bereiken moet het maatschappelijk probleem woonoverlast op de agenda van meer bestuurders komen.  Hierbij moet gedacht worden aan burgemeesters, wethouders, woningcorporaties en zorginstellingen. De leiding van de politie wordt hierbij betrokken en zo nodig het Openbaar Ministerie en Rechterlijke macht.

3. 20 % van de gemeenten heeft in 2020 een plan van aanpak tegen woonoverlast opgesteld en in uitvoering  gebracht.

Van de 90 gemeenten die in 2015 lid zijn van het platform nemen 26 gemeenten voor zover bekend de regie in de aanpak overlastsituaties. Daarvan hebben 6 gemeenten een plan van aanpak tegen woonoverlast tot uitvoering gebracht (= 3% in 2015); 3 daarvan hebben deze al geëvalueerd.

4. Van alle gemeenten die in 2020 een plan van aanpak in uitvoering hebben, zijn de resultaten gekwalificeerd, gekwantificeerd en geëvalueerd.

De resultaten van de aanpak worden gekwalificeerd, gekwantificeerd en geëvalueerd. In 2020 is het percentage woonoverlast op landelijk niveau/gemeentelijk niveau inzichtelijk. Op basis van die gegevens kunnen de effecten van de plannen van aanpak Woonoverlast worden beoordeeld.

In de uiteindelijke situatie weten professionals van de verschillende partijen elkaar vroegtijdig te vinden als er sprake is van woonoverlast en werken gezamenlijk aan de oplossing. Interactie over vraagstukken en oplossingen gebeurt zowel digitaal (meer continu) als op daarvoor bestemde bijeenkomsten. Tegelijkertijd worden handreikingen en standaarden ontwikkeld, waar door professionals om wordt gevraagd.

Kortom, vanuit het platform wordt de samenwerking gezocht met verschillende disciplines en creatieve praktische oplossingen gevonden voor knelpunten. Door deze verbindingen leiden nieuwe inzichten tot verrassende resultaten. Het platform inspireert niet alleen, het begaat ook nog eens ongebaande wegen en toont lef!