Het merendeel van woonoverlast situaties kan door middel van preventieve maatregelen worden opgelost. Denk hierbij aan informeren en gesprekken die bewoners, buurtcommissies, huismeesters, buurtregisseurs, mediators, wijkagenten, zorginstellingen en dergelijke met de overlastgever(s) hebben. De overlast wordt besproken (de overlastgever is zich vaak niet bewust van zijn of haar gedrag), er worden afspraken gemaakt waarna de overlast doorgaans afneemt en stopt.

Buurtbemiddeling of mediation

In de aanpak van woonoverlast is buurtbemiddeling of mediation een veel voorkomend en uitermate belangrijk onderdeel. Door de inzet van bemiddeling kan worden voorkomen dat de relatie tussen buren zó verslechterd, dat de zaak escaleert met alle gevolgen van dien voor buren en de inzet van politie, gemeente en woningcorporaties.

Om te voorkomen dat bewoners na een buurtbemiddeling niet meer opnieuw, dit maal via mediation, met elkaar in gesprek willen, vraagt dit in een vroeg stadium om een keuze: óf buurtbemiddeling óf mediation. Lichte zaken naar buurtbemiddeling, complexe ruzies naar mediation als effectieve stap naar een leefbare situatie. Op deze wijze vullen buurtbemiddeling en mediation elkaar goed aan.

Buurtbemiddeling: vroegtijdig bij eenvoudige ruzies

Voor tips en trucs voor buren en waar buurtbemiddeling te vinden, ga naar Problemen met je buren

Voor meer informatie over buurtbemiddeling, zoals ervaringen met deze vorm van bemiddeling, een handleiding voor professionals die buurtbemiddeling willen gaan opzetten en buurtbemiddeling bij jongeren, verwijzen we naar het dossier buurtbemiddeling van het CCV.

Buurtbemiddeling is een uitstekende manier om een groot deel van de burenruzies op te lossen. Betrokken buurtbewoners begeleiden buren om hun ruzie bij te leggen. In 2016 werd 70% van de aangemelde zaken (50.000 in totaal) naar tevredenheid afgerond. Top 3 van burenruzies: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin, en intimidatie. Buurtbemiddeling werkt goed als het vroegtijdig bij eenvoudige ruzies wordt ingezet.

Mediation: bij complexe situaties

Uit onderzoek blijkt dat de complexiteit toeneemt van de problemen waar buurtbemiddelaars voor komen te staan: multi-probleemgezinnen, psychiatrische problematiek en zwaar geëscaleerde ruzies. Gemiddeld 20% van de aangemelde zaken voor buurtbemiddeling is complex. Zie: Complexe burenruzies nemen toe.  Het onopgelost laten van dergelijke conflicten kan leiden tot gezondheidsklachten bij de buren en kan bijdragen aan verdere escalatie van het conflict naar omwonenden. Dat is ongewenst. De inzet van mediation bij complexe situaties is een mogelijk instrument. Meer informatie over de inzet van mediation bij complexere burenruzies.

Afspraken doorzetten meldingen buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling als onderdeel in de aanpak van woonoverlast vraagt afspraken met woningcorporaties, gemeenten en zorg over:

  • het doorzetten van meldingen waar buurtbemiddeling een oplossing kan zijn
  • de communicatie over het resultaat naar de partners
  • de vervolgstappen die de partners ondernemen in het geval van een mislukte bemiddeling.

Er zijn meerdere varianten in het doorverwijzen naar buurtbemiddeling, zie: Varianten in doorverwijzen.

Geluidsmeter

Bij burenruzies wil er nog wel eens discussie ontstaan over de mate van geluidsoverlast die wordt veroorzaakt. De keuze kan gemaakt worden om een geluidsmeter in te zetten. Wees je er wel van bewust dat bij het inzetten van de geluidsmeter ook een keuze wordt gemaakt wie “de overlasthebber is”. Meer informatie is te vinden in de Handreiking inzet van de geluidsmeter en in de Presentatie Meten van burenlawaai.

Andere instrumenten

verwarde overlastgever

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden