Als instrumenten zoals buurtbemiddeling, informeren en waarschuwen niet meer helpen kunnen handhavende instrumenten worden ingezet. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg met de partners, omdat voorkomen moet worden dat verschillende acties elkaar in de weg zitten.

Juridisch instrumentarium

In de Handreiking Aanpak overlast en verloedering van de Rijksoverheid is te vinden welk juridisch instrumentarium geschikt is voor welke overlastsituaties. Bestuursrechtelijke (174a, 13b Gemeentewet, Woningwet), privaatrechtelijke (Huurrecht,  Burenrecht) en strafrechtelijke instrumenten worden toegelicht.

Voor de toepassing van bestuursrechtelijke maatregelen moeten beleidsregels zijn opgesteld. Zie ook Voorbeeld voor gemeenten beleidsregels 13b” (5-04-2017)

Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Met deze wet krijgt de burgemeester de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Het vergroot de wettelijke mogelijkheden die gemeenten hebben in de aanpak van woonoverlast. Maar let op: deze bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing kan pas worden ingezet als de overlast redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan. Dit betekent dat een structurele aanpak volgens het escalatiemodel Aanpak Woonoverlast nog steeds nodig is.

Meer informatie over de toepassing van dit instrument van het CCV.

Woningcorporaties kunnen bewoners verplichten om geen harde vloeren in hun woning aan te leggen. Een voorbeeld met de eisen hiervoor is te vinden in het aanvraagformulier Harde Vloerbedekking van de woningcorporatie Portaal.

Praktijkvoorbeelden


Veel gestelde vragen

Is het mogelijk om artikel 17 Woningwet bij “pure” woonoverlast in te zetten?
Nee, het is niet mogelijk om artikel 17 Woningwet te gebruiken als het gaat om “pure” woonoverlast, zoals geluidsoverlast, bedreigingen etcetera. Er moet een pandgebonden element in zitten. De toelichting hierop  is te vinden in de Notitie Handhavend optreden op grond van artikel 17 Woningwet (PDF, sept 2011) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kan een Vereniging van Eigenaren iets doen aan een overlastgevende mede-eigenaar?
Ja, op basis van ervaringen en met inzet van een ervaren VVE-advocaat is de Handreiking VvE en woonoverlast (PDF, sept 2011) opgesteld. Vanuit het perspectief van bewoner, eigenaar en eigenaar/verhuurder worden de mogelijkheden geschetst.

Ook in de Handreiking Aanpak Overlast en Verloedering p. 59-61 is te vinden wat een VvE kan doen.

Kan de woningcorporatie de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden bij een burgemeesterssluiting? 
Ja, als eenmaal is gekozen voor een burgemeesterssluiting, is het voor de verhuurder mogelijk om de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De (juridische) onderbouwing hiervoor is te vinden in Buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst (pdf); ook is er een voorbeeldbrief (pdf) beschikbaar.

Andere instrumenten

verwarde overlastgever

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden