Soms is de woonoverlast terug te voeren op een gedragsprobleem dat wordt veroorzaakt door een verstandelijke beperking, een (beginnende) psychogeriatrische aandoening, een psychiatrische stoornis of een verslaving. We spreken dan van een verwarde overlastgever.

Woonoverlast door verwarde personen

Bij Meldpunten Zorg en Overlast kunnen meldingen worden gedaan van zorgwekkende situaties.

Meer over hoe je om kunt gaan met deze groep overlastgevers is te vinden in de brochure: Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren (publicatie van het Ministerie van BZK, waaraan het platform meewerkte). Informatie over de landelijke aanpak Personen met Verward gedrag. Klik hier

Aedes heeft in december 2015 een monitor opgesteld van verwarde overlastgevers.

Een aantal scenario’s in filmpjes van overlastsituaties waarbij de politie wordt ingeschakeld is te vinden op Politie en gedrag.

Bij (een vermoeden van) dergelijke problematiek wordt de zorg ingeschakeld vanuit het idee dat door het bieden van goede zorg de overlast kan worden gestopt. Er moeten strakke afspraken met de partners worden gemaakt over de wijze waarop de zorg geïnformeerd wordt, welke zorg kan worden verleend en welke actie door wie wordt genomen als er sprake is van een zorgmijder. In het Convenant “Verwarde personen” van GGZ-Nederland en de Politie zijn hier afspraken over gemaakt. Hier staat ook in welke gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen de politie en de GGZ-instelling. Er is ook een convenant gegevensuitwisseling bemoeizorg beschikbaar.

Huurovereenkomst zorgbehoevenden

Voorbeelden van huurovereenkomsten voor zorgbehoevenden (toegelicht op de bijeenkomst 25 juni 2012, door Petra Kulderij, Eigen Haard):

Praktijkvoorbeelden

 

Deelnemen?

Het netwerk is niet meer actief, u kunt zich niet meer aanmelden