Bijeenkomst

Praktijk van Woonoverlast en personen met verward gedrag 12 oktober 2017

Zo’n 140 professionals van gemeenten, woningcorporaties, buurtbemiddeling en zorg hebben 12 oktober 2017 in Nijmegen enthousiast en betrokken ervaringen met elkaar gedeeld over de aanpak van woonoverlast en personen met verward gedrag.

 Personen met verward gedrag:  “u en ik”

Wethouder Frings uit het Schakelteam opende als gastheer van de bijeenkomst door het duidelijk te maken dat personen met verward gedrag mensen zoals “u en ik” kunnen zijn, die mee willen denken over een passende oplossing van de situatie waarin ze verkeren. Een situatie die mogelijk is ontstaan door levensontwrichtende gebeurtenissen, zoals scheiding, werkeloosheid of overlijden van een geliefde. Vroegsignalering en het serieus nemen van signalen van de familie dragen bij aan het vinden van een goede leefomgeving. Er wordt gewerkt aan het inrichten van 24/7 meldpunten, waar dag en nacht zorgprofessionals beschikbaar en bereikbaar zijn in de wijk, die zelf signaleren en proactief handelen bij zorgelijke signalen

Mocht het uit de hand lopen dan is een neutrale beoordelingskamer (geen politiecel) met een multidisciplinair team van belang om direct een goede aanpak te kunnen bepalen. Hier wordt in de regio’s aan gewerkt. Het is een zaak van cliënt, familie, aanbieders, gemeenten en verzekeraars, waarbij de regie en eigenaarschap is duidelijk belegd. Belangrijke randvoorwaarden om dit tot een succes te maken is de financiering. Meer hierover is te vinden in de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

 Regie niet bij de politie, maar bij de gemeente

Met de stelling  “de politie moet de regie hebben op overlast” start Jur Verbeek het plenaire gesprek. Els Brekelmans (Politie) haalt aan dat slechts 15 % van de meldingen GGZ problematiek is. De overige hebben te maken met een laag IQ, dementie of anderszins en meestal zijn er geen strafbare feiten. Hier kan de politie geen oplossing voor bieden. Anderen zijn dan aan zet.

Lucas Bolsius (Voorzitter Taskforce) geeft aan dat hij als burgemeester van Amersfoort de regie heeft bij ernstige problematiek. Hij is 24/7 bereikbaar voor als er iets mis gaat. Het delen van informatie is hierbij cruciaal en vraagt altijd om de afweging van de veiligheid versus privacy.

Tako Engelfriet (Programmamanager Amsterdam) stelt dat de gemeente de regie moet nemen en doorzettingsmacht moet organiseren voor het oplossen van overlastcasus.

Patrick van de Brink (CCV) vertelt dat per 1 juli de gedragsaanwijzing door de burgemeester beschikbaar is, te gebruiken bij structurele overlast. Ter voorkoming van ernstige overlast is buurtbemiddeling in 255 gemeenten beschikbaar. Het streven is dat deze over het hele land beschikbaar komen.

 Overdracht werkzaamheden aan het CCV

Het Landelijk Platform Woonoverlast gaat haar werkzaamheden overdragen aan het CCV. Dit maakte voorzitter van de taskforce, de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius, bekend tijdens de praktijkbijeenkomst Woonoverlast en personen met verward gedrag op 12 oktober. Concreet betekent dit dat het CCV aanspreekpunt wordt voor professionals in Nederland die zich met woonoverlast bezighouden. De initiatiefnemers van het platform Jur Verbeek en Riet van Loon wensen het CCV veel succes toe. Riet van Loon zal als zelfstandig adviseur/projectleider gemeenten en regio’s blijven ondersteunen in de aanpak van woonoverlast

Aan de slag met een betere aanpak (de sessies)

  • Vanuit de Nijmeegse Praktijk is het credo “Wacht niet te lang met opschalen naar zorg, werk samen en pak door. Met een doorbraakbudget kunnen met minimale kosten structurele oplossingen worden gerealiseerd. Presentatie
  • De bewoners van de Skaeve Huse in Eindhoven hebben tot nu toe geen overlast gegeven en gedragen zich als normale huurders, zo vertelt John van den Broek. De Skaeve Huse zijn een positieve oplossing voor mensen  die in een buurt niet kunnen aarden. Filmpje Skaeve Huse Eindhoven
  • Hoe makkelijker, hoe beter. Met het laagdrempelige Wijkinformatiepunt  kiezen mensen zelf welke ondersteuning bij hun eigen leefwereld past en houden ze de regie in handen. Niet-succesvolle zorgtrajecten worden hiermee voorkomen. Preventie van overlast door personen met verward gedrag (Presentatie)
  • Voor een structurele aanpak is vroegsignalering, het escalatiemodel, de gemeentelijke regie en gegevensuitwisseling cruciaal. Zie https://www.platformwoonoverlast.nl/aanpak/
  • Een suggestie uit de zaal om mensen met elkaar in contact te brengen, is een “Mijn buurman is gek”-sessie.

Als afsluiting neemt Floor Goddijn ons mee in haar persoonlijke ontroerende ervaringen om duidelijk te maken dat zelfregie voor iedereen belangrijk is, ook voor psychische kwetsbaren.

De bijeenkomst is georganiseerd door het Landelijk Platform Woonoverlast samen met de gemeente Nijmegen  Programma.

Congres Voorkom onveiligheid in de wijk 2 november 2017

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Antwoorden op vragen op deze gebieden komen aan het licht. Meer info.   De partners van uw platform ontvangen bij deelname een korting van 20% . Deelnamekosten bedragen € 236,- i.p.v. € 295,- bij deelname aan 1 dag. Inschrijven met korting

Interessant bezoek aan nieuwe Skaeve Huse Eindhoven 24 november 2016

Uit het hele land zijn deelnemers gekomen om de Skaeve Huse in Eindhoven te bezoeken. Vanuit de gemeente Rotterdam zijn er ook bewoners en ondernemers aangesloten. Kennis en ervaringen zijn uitgewisseld over de ontwikkeling en het beheer van Skaeve Huse. Welke criteria hanteer je bij de keuze van een locatie? Hoe communiceer je met omwonenden? Voor wie is een Skaeve Huse geschikt? De antwoorden op deze vragen zijn met elkaar gedeeld. Meer informatie: Tips Skaeve Huse en Stand van Zaken

Landelijke Expertbijeenkomst Gemeentelijke Coördinatoren Woonoverlast 15 september 2016

“Wie zit er tweewekelijks met zijn burgemeester om tafel om overlastcasus te bespreken?” vraagt Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort bij de opening van de expertbijeenkomst aan de gemeentelijke coördinatoren woonoverlast. De regie op de aanpak van woonoverlast vraagt korte lijnen met de burgemeester om snel te kunnen schakelen, creativiteit en lef.

In de sessie Woonoverlast en personen met verward gedrag is samen met ledenmodel-aanjaagteam-verwarde-personen van het kernteam Aanjaagteam Verwarde Personen gewerkt aan het in kaart brengen van de verbeterpunten. Vanuit de aanpak van woonoverlast ligt de focus op het stoppen van de overlast, bij het Aanjaagteam Verwarde Personen op de begeleiding van de persoon. Door concrete afspraken te maken over signalering, oplossingsbepaling en verantwoordelijkheden tussen de coördinator woonoverlast en de regisseur persoonsgerichte aanpak kunnen elkaars krachten worden versterkt. Verslag

In Amersfoort is door de burgemeester vorig jaar een coördinator woonoverlast aangesteld. De Amersfoortse aanpak kenmerkt zich door korte lijnen met de burgemeester, stimuleren vrijwilligheid, indien nodig drang en dwang. Hierbij speelt de juiste vorm van huisvesting een belangrijke rol. Presentatie

bezoek-kwintes-2-lpwEén vorm van huisvesting biedt Kwintes, waar we een kijkje zijn gaan nemen. Zij ontwikkelen flexibele wooneenheden met lichte begeleiding, waar bewoners ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Met een workshop over het doorbreken van patronen in overlastcasus door op een andere manier te kijken, sluiten we af. Met deze methode ontstaat inzicht aan welke knoppen je moet draaien om de situatie in langdurige casus te doorbreken. Presentatie

 

5 april 2016 Praktijkbijeenkomst Verwarde personen en de aanpak van woonoverlast Zoetermeer

BM Zoetermeer woonoverlast

De interesse voor deze praktijkbijeenkomst was overweldigend. De burgemeester van Zoetermeer deelde met de 150 deelnemers zijn ervaringen met woonoverlast. Het escalatiemodel van het Landelijk Platform is toegelicht. Vanuit het Aanjaagteam Verwarde personen zijn oplossingen aangedragen en besproken. De opzet van en de resultaten van screening zijn toegelicht. Ook de juridische mogelijkheden met overlastgevende huurders en eigenaren zijn aan bod gekomen.

Omgaan verwarde personenTijdens de sessie “Omgaan met verwarde personen” is het spanningsveld tussen de inzet van repressieve maatregelen en de zorg voor de clïent in de discussie duidelijk naar voren gekomen. Programma 5 april 2016.

 

 

Interessante praktijkvoorbeelden zijn getoond op de bijeenkomsten die het Landelijk Platform Woonoverlast (LPW) heeft georganiseerd of waaraan het LPW heeft bijgedragen. In het overzicht hierna zijn links naar de presentaties of achtergrondinformatie opgenomen. De meest recente bijeenkomst staat bovenaan.

02-06-2015   Grote betrokkenheid bijeenkomst verwarde personen en de aanpak van woonoverlast

Ongeveer 100 betrokken professionals hebben met elkaar ervaringen en tips en trics gedeeld op 2 juni over Verwarde personen en de aanpak van woonoverlast. De bijeenkomst (programma) is georganiseerd door het LPW In samenwerking met Rochdale, GGZ Nederland en de stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Wil je op de hoogte blijven en uitgenodigd worden voor bijeenkomsten, meld je dan aan door je contactgegevens in te vullen aan de rechterkant van de pagina.

Samenvatting: Er is een toename van meldingen van overlast door verwarde personen. Om deze situatie structureel op te lossen is het van belang dat gemeenten de regie nemen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de integrale veiligheid. Zie voor meer informatie de presentatie van het Landelijk Platform Woonoverlast. Door meer begrip te kweken voor verwarde personen, kan de aanpak worden verbeterd. GGD Vangnet en advies lichtte de verschillende beelden toe. Presentatie. De toekomstige juridische mogelijkheden met betrekking tot screening zijn besproken door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit de gemeente zijn ervaringen gedeeld over de Treiteraanpak. BeterBuren pleit voor inzet van bemiddeling óók bij verwarde personen. Eigen Haard maakt afspraken met mensen over het overlastgevend gedrag en legt deze vast in contracten.

06-11-2014  Succesvolle praktijkbijeenkomst vroegsignalering en voorkomen huisuitzettingen

Meer dan 200 enthousiaste professionals in de aanpak van woonoverlast namen deel aan de praktijkbijeenkomst “Vroegsignalering en het voorkomen van huisuitzettingen”, georganiseerd door het LPW samen met Aedes, het ministerie van BZK en GGZ Nederland op 6 november 2014. Een interessant programma met sprekers uit de praktijk dat werd afgesloten met een inspirerende speech van Burgemeester Bolsius van de gemeente Amersfoort en voorzitter van de Taskforce Aanpak Woonoverlast.

Een impressie en de presentaties staan hieronder.

A. Voorkomen huisuitzettingen en multiprobleemgezinnenFoto+sessie+A.+Voorkomen+huisuitzettingen

B. Aanpak van woonoverlast: via het escalatiemodelFoto+sessie+B+Aanpak+van+Woonoverlast

Gemeente heeft de regie op de aanpak via het escalatiemodel

C. Woonoplossingen voor als het echt niet anders kanFoto+sessie+C+Skaeve+Huse

Stakkers of Rakkers? Het bepalen van de doelgroep is een politieke keuze. De besluitvorming dient zorgvuldig en stap voor stap te worden genomen. Het advies om de spelregels en de selectiecriteria van te voren te bepalen.

D. Juridische instrumentenFoto+sessie+D.+Huurrechterlijke+gedragsaanwijzing+en+Screening

De pilot huurrechtelijke gedragsaanwijzing heeft de interesse van de aanwezigen. Half november is er een handleiding beschikbaar. Er is een wetsvoorstel Screening woningzoekenden in de maak, die screening op wettelijke basis mogelijk maakt.

E. Oplossingen ter voorkoming van huisuitzettingenFoto+sessie+E+Housing+First+en+Kamers+met+Kansen

Housing First zet de klant/huurder in zijn/haar eigen kracht. Een belangrijke tip is om afspraken te maken met CJIB en/of belastingdienst om te voorkomen dat cliënten zwaar in de financiële problemen komen en blijven.

26-06-2014  Landelijk Platform Woonoverlast in Den Haag

Op 26 juni heeft het LPW samen met de gemeente Den Haag en bijeenkomst georganiseerd op het gebied van de aanpak van woonoverlast. Er was weer een interessant programma uit de praktijk van woonoverlast samengesteld.

De volgende presentaties zijn beschikbaar

26-03-2014  Woongeluiden voor velen een probleem!

De Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft op 26 maart haar congres gehouden met als onderwerp Woongeluiden voor velen een probleem. Het LPW heeft de aanpak van woonoverlast toegelicht voor luisteraars die zich vooral bezighouden met de technische kant van geluidsoverlast.

13-03-2014  Expertbijeenkomst Coördinatoren Woonoverlast

Deze landelijke bijeenkomst van overlastcoördinatoren van zo’n 20 gemeenten was de derde bijeenkomst waarin met elkaar praktische kennis is gedeeld over de aanpak van woonoverlast. (Programma) Welke instrumenten zet je wanneer in? Hoe geef je op een goede manier invulling aan de regierol? Het was een goed bezochte bijeenkomst met coördinatoren uit verschillende gemeenten. (Verslag)   De volgende presentaties zijn beschikbaar:

De belangrijkste aandachtspunten die naar voren zijn gebracht zijn:

  1. Maak een link van de aanpak naar de decentralisaties naar de gemeenten
  2. Neem ook fysieke maatregelen mee ter voorkoming van woonoverlast
  3. Geef oplossingen voor overlast koopwoningen en meervoudige problematiek
  4. Werk ook samenwerking met Reclassering uit.
  5. Inzet van Skaeve Huze in de aanpak van woonoverlast

05-03-2014  Congres ‘Aanpak geweld, aan (de) slag

De aanpak van woonoverlast is op het congres ‘Aanpak geweld, aan de slag” van de Politieacademie in een drietal workshops door Jur Verbeek en Riet van Loon van het LPW toegelicht en besproken met de enthousiaste aanwezigen.